Ramadan


Vasten in maand ramadan behoort tot ‘de vijf zuilen van de islam’. Deze zuilen zijn:

1.de sjahadah (de geloofsbelijdenis)
Dit houdt in: Er is geen ander God dan Allah en Mohammed is Zijn dienaar en profeet.

2.de salaat (het gebed)
Vijf keer per dag verplichte gebeden bidden, met het gezicht naar Mekka.

3.de zakaat (armenbelasting)
Aalmoezen aan de armen geven.

4.de saum (het vasten)
Tijdens de ramadan vasten tussen zonsopgang en -ondergang.

5.de hadj (de bedevaart)
Minstens 1 keer in het leven een bedevaart maken naar Mekka.

Ramadan is de negende maand van het islamtische jaar en dit jaar wordt bepaald door de stand van de maan. Een islamitische jaar telt twaalf maan-maanden die uit 29 of 30 dagen bestaan. In totaal zijn er 354 dagen. De islamtische kalender begint dan ook ongeveer elf dagen vroeger dan ons zonnejaar, van 365 dagen. Vandaar dat de ramadan elk jaar op een andere datum begint.

De ramadan is een jaarlijks terugkerende vastenmaand in de islam. Het is de maand waarin Allah de Koran openbaarde. Deze maand begint, als twee moslimgeleerden de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan.
Tijdens de ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken of seksuele gemeenschap hebben, zolang de zon op is. God wordt voor alles bedankt, voor alles wat Hij de mens gegeven heeft. Kinderen, zieken, oude mensen, menstruerende en zwangere vrouwen zijn vrijgesteld van het vasten.

Het vasten is ongeldig als je bewust, eet, drinkt (of rookt) tussen ochtendschemering en zonsondergang. Gebeurt dit, omdat men vergeten was dat men vastte, dan moet je gewoon verder vasten. Het vasten is in dat geval nog geldig.
Het vasten word eveneens ongeldig bij opzettelijk braken, bij tijdelijk verlies van weerstand, bij een bevalling, wanneer de menstruatie zich voordoet tussen ochtendschemering en zonsondergang en bij het hebben van geslachtsgemeenschap in deze periode van de dag.

Wordt de ramadan bewust verbroken, dan moet men als boete de verbroken dag inhalen en 60 dagen als straf inhalen. Het totaal komt dan op 61 dagen. Dit moet voor de volgende ramadan gebeuren, tenzij dit verhinderd wordt, door ziekte of een voortdurende reis.
Ben je wel in staat om te vasten voor de volgende ramadan en je doet dit niet, dan ben je alsnog verplicht om het in te halen. Er dient dan ook een maaltijd aan een behoeftige te worden gegeven, voor elke niet gevaste dag.

Voor het hebben van geslachtsgemeenschap in de ramadan tussen de ochtendschemering en zonsondergang (na deze periode is het toegestaan), moet de niet gevaste dag worden ingehaald en volgens de Heilige Koran een slaaf worden vrijgelaten. Het vrijlaten van een slaaf is heden ten dage nogal lastig, daarom voldoet 60 dagen vasten ook en als dit niet gebeurd, dan mag je ook 60 behoeftigen van een maaltijd voorzien.
Wanneer een moslim tijdens het slapen een zaadlozing heeft gehad, kan hij de maaltijd voordat het vasten begint, gewoon nuttigen. Hij dient dan wel de grote wassing (ghoesl) te verrichten voor de zonsopgang.
Ook komt het voor dat men tussen de ochtendschemering en de zonsopgang een zaadlozing krijgt, in onreine toestand raakt en daarna verzuimt om de grote wassing te verrichten voor zonsopgang. Of niet bewust doorslaapt tot na de zonsopgang. In dat geval kan men niet deelnemen aan het ochtendgebed. Die dag is het toegestaan om te vasten, maar men moet wel zo snel mogelijk de grote wassing nemen, daar het niet toegestaan is de dag onrein door te brengen.

De gelovigen verschillen van mening of het vasten geaccepteerd wordt als men niet bidt. Het vasten en het gebed zijn twee vormen van aanbidding (ibadah). Zelfs wanneer niet gebeden wordt, is het toch verstandig om te vasten, want als God het wil, dan wordt dit vasten geaccepteerd en zal het nalaten van het gebed apart gestraft worden.

Het vasten is volgens de islam in de eerste plaats een geestelijke discipline. De verleiding is groot om je honger te stillen en je dorst te lessen als er voedsel in huis is. Toch overwin je deze verleiding, iedere dag weer, gedurende een hele maand, met het bepaalde doel om nader tot het Goddelijke Wezen te komen. Je kan je beste etenswaren nuttigen en toch verkies je om hongerig te blijven of je kan je dorst met koele drank lessen, maar toch versmacht je van de dorst. Je raakt spijs noch drank aan, omdat je het niet moet doen op God’s bevel. Niemand zal je zien, als je stiekem in huis wat eet of drinkt. Het bewustzijn van het nabij zijn tot God is dermate ontwikkeld, dat je geen druppel drank op je tong brengt. Telkens als je weer in verleiding wordt gebracht, probeer je deze te overwinnen, want juist op kritieke ogenblikken spreekt de innerlijke stem: ‘God is met mij, God ziet mij’.
Geen devotie, hoe innig deze ook is, kan het bewustzijn van het nabij-zijn-tot-God en van Zijn alomtegenwoordigheid ontwikkelen als het vasten dag aan dag gedurende een hele maand. 

Er ligt ook een zedelijke discipline ten grondslag aan het vasten, want hierin leer je de grootste zedenles van je leven. De les, die je bereid om de zwaarste ontbering te doorstaan en de scherpste bezoeking te verduren, dan toe te geven aan hetgeen hem niet veroorloofd is. Die les wordt elke dag van de maand herhaald. Zoals fysieke oefeningen het lichaam sterken, zo versterkt ook zedelijke oefening door vasten de zedelijke kant van het leven. De gedachte dat alles wat onwettig is, vermeden en het kwaad verafschuwd moet worden, wordt zo door het vasten ontwikkeld. 
In plaats van een slaaf van je lusten en begeerten, moet je haar meester zijn en deze zedenlijke les leert je daardoor je aardse lusten te overwinnen. De persoon die zijn begeerten kan beheersen, hem kan laten werken zoals hij wil en in wie de wilskracht zo hoog ontwikkeld is, dat hij zichzelf meester is, heeft ware zedenlijke grootheid bereikt.

Behalve de geestelijke en zedelijke waarde, heeft het vasten ook een sociale waarde. De bewoners van een buurt, rijk en arm, hoog of laag, worden in de moskee verenigd op voet van volkomen gelijkheid. Op deze wijze, wordt door het gebed (de namaaz) gezonde sociale verhoudingen geschapen. De verschijning van de maan in de ramadanmaand werkt niet alleen in op die ene buurt, maar roept op tot een reusachtige beweging, die op de gehele moslim wereld inwerkt. 
De rijken en armen staan schouder aan schouder in de moskee, maar thuis hebben de rijken veel meer te eten dan de armen. De neigingen van de honger zijn de rjiken volledig vreemd, hoe kan de een voor de ander voelen en deelneming met hem voelen? Dit kan als de rijken hetzelfde ondervinden als de armen, niet voor 1 of 2 dagen, maar voor een gehele maand. De rijken en armen worden over de gehele wereld op gelijke hoogte gebracht, door tussen zonsopgang en zonsondergang niet te eten of te drinken. Natuurlijk zijn de maaltijden dan nog niet dezelfde, de rijken moet toch met minder genoegen nemen en dan komen ze hun arme broerders toch meer nabij. Deze gedragslijn wekt ongetwijfeld medegevoel op bij de rijken en om deze reden wordt er voorgeschreven in de maand ramadan de armen te ondersteunen.
Het geven van de zakat el-Fitr (aalmoes) is verplicht. Deze bijdrage moet aan de armen gegeven worden om ook hen in staat te stellen deel te nemen aan de viering van het feest aan het einde van de ramadan. De zakat el-Fitr kan vanaf de eerste dag van de ramadan gegeven worden, maar dient uiterlijk voor de aanvang van het feestgebed gegeven te worden.

Het klinkt paradoxaal, maar het onthouden van spijzen verhoogt slechts de eetlust. De rust, die aan de spijsverteringsorganen wordt gegeven, geeft ze meer kracht, net als braakland die door de rust productiever wordt. Daar alle organen van het lichaam zo gemaakt zijn, versterkt de rust hun vermogen. En hoe beter het vermogen van de spijsverteringsorganen zijn, des te gezonders de lichamelijke groei van de mens is. 

De Tarawih betekent letterlijk ‘uitrusten’ en is de naam van het gebed dat tussen isja (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht. Dit is in overeenstemming met een uitspraak van de profeet Mohamed (vrede zij met hem): ‘Wanneer iemand de qiyam-ramadan (het tarawih-gebed) verricht vanwege zijn geloof in God en in de hoop op het welbehagen van God, zal God de zonden die hij in het verleden heeft begaan, vergeven’.
Het Tarawih-gebed begint op de avond voor de eerste vastendag en eindigt de avond voor de laatste vastendag.

Op de 27ste ramadan valt de Lailat el-Kadr, de waardevolle nacht. Dan herdenken we de nacht waarin voor het eerst de Koran werd geopenbaard.
De maand ramadan is waardevoller dan de andere maanden en de Leilat el-Kadr is waardevoller dan duizend maanden. In deze nacht zendt God de beschikking neer van alle heilzame en goede zaken. Wanneer je een smeekbede doet in deze uitzonderlijke nacht, zal deze met God’s wil geaccepteerd worden.

Direct na het einde van de ramadan wordt het suikerfeest gevierd (eid-ul-Fitr). Dit gebeurt met verschillende families. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Daarom wordt dit feest ook wel suikerfeest genoemd. Als beloning voor het vasten mag uitbundig gegeten worden. De onderlinge band met de families wordt hierdoor versterkt. Eid ul Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. ‘s Morgens gaat men naar de moskee om God te danken. 

De ramadan maand is voor mij een waardevolle maand, omdat het voor samenhorigheid onder de moslims zorgt. Belangrijker is het feit, dat je je lusten onder controle leert krijgen. Je staat veel meer stil bij de dingen die je doet. Als iemand ruzie met je zoekt, dan is het verstandiger om weg te lopen. Het spreekt voor zich, dat het niet goed is om te ruzien in deze maand. Verder moet je letten op wat je zegt, schelden is bijvoorbeeld uit den boze. Met andere woorden je gaat er meer dan normaal op letten dat je niet zondigt. Je probeert vooral goede daden te verrichten, want die worden extra gezegend in deze maand, om het zo te zeggen. 
Vaak denken mensen dat het vasten inhoudt, dat je geen spijzen en dranken nuttigt, maar dat gaat veel verder, zoals jullie hopelijk hebben begrepen aan de hand van dit artikel. De zedenles toepassen is veel zwaarder dan het weerstaan van eten en drinken. 

Anwar

Bron:
www.geocities.com/SouthBeach/Bungalow/1757/nafsto03.html
www.berberia.nl/ramadan.htm
www.leerkracht.nl/lespraktijk/45acht.html

Reacties
 1. Reply
  Gast
  december 23, 2006 om 1:57 pm

  Dank je Anwar voor het plaatsten van dit artikel

  Schrijf een reactie


  Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

  Register New Account
  Wachtwoord opnieuw instellen