Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) van de Stichting Indian Feelings ‘Indian Feelings’. De Voorwaarden bestaan uit een Algemene Bepalingen en Bijzondere Bepalingen. Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden nog andere voorwaarden of bepalingen van toepassing zijn op de relatie tussen Indian Feelings en de gebruikers c.q. afnemers van Indian Feelings producten of diensten. Voor zover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Indian Feelings, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bepalingen zijn eigendom van Indian Feelings. Derhalve is voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik van deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bepalingen, via alle media (online en offline) en zonder enige beperking, voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Indian Feelings vereist. Het nalaten van het verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de inbreukmakende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene bepalingen zijn – in ieder geval – op alle overeenkomsten van Indian Feelings van toepassing.

DEFINITIES
Indian Feelings: De Stichting Indian Feelings (uitgever van o.a.websites IndianFeelings.nl, IndianFeelings.com, IndianFeelingsTV.com (een volledig overzicht vindt u op: http://info.indianfeelings.nl/if-netwerk-mainmenu-59.html).
Gebruiker: gebruiker c.q. afnemer van Indian Feelings diensten.

Indian Feelings diensten:
Diensten en/of producten van Indian Feelings, die gratis of tegen betaling worden aangeboden op websites van Indian Feelings.

Artikel 1 – Geldigheid & Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden gelden voor – en zijn van toepassing op – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Indian Feelings en een gebruiker c.q. afnemer van haar producten of diensten (‘Gebruiker’), waarop Indian Feelings deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door op de site te surfen en/ of bij aanmelding/ registratie van een Indian Feelings dienst. Gebruiker zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Indian Feelings, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij Indian Feelings voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere- of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Indian Feelings optreedt als afnemer van producten of diensten.

3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- levering- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Indian Feelings en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Indian Feelings en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indian Feelings niet overdraagbaar.

Artikel 2 – Aanbiedingen
1. Alle door Indian Feelings gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Indian Feelings gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indian Feelings is slechts aan haar aanbod gehouden indien de aanvaarding hiervan door Gebruiker schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handelingkosten.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is Indian Feelings daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Indian Feelings zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Indian Feelings niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

5. Indian Feelings kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

Artikel 3 – Aanmelding en registratie
1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldingen/ of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet. 2. Gebruiker dient alle door Indian Feelings in het kader van het aanmelding of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door Indian Feelings verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van Indian Feelings. Gebruiker dient de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegang- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal Indian Feelings steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van Indian Feelings, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.

4. Sommige van de kostenloze diensten van Indian Feelings staan ook ter beschikking van minderjarigen, voor zover zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Alle betaalde diensten of producten zijn niet voor minderjarigen beschikbaar tenzij daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger is verkregen die zich garant heeft gesteld voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, waaronder de eventuele betalingsverplichtingen. Minderjarige gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordiger wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat sommige van de door Indian Feelings aangeboden producten of geleverde diensten niet geschikt zijn voor minderjarigen.

5. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. Indian Feelings garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of diensten. Gebruiker wordt bij registratie en/of aanmelding toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor reclame- en marketing doeleinden of voor gebruik van zijn gegevens door partners die met Indian Feelings samenwerken. Gebruiker kan die toestemming weigeren of intrekken. Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn gegevens en kan met de aan hem verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zelf online zijn gegevens inzien en wijzigen. Bij vragen of verzoeken inzake de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens kan Gebruiker zich voorts rechtstreeks tot Indian Feelings wenden op het e-mailadres info@indianfeelings.nl.

Artikel 4 – Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden
1. Een tussen Gebruiker en Indian Feelings gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door Indian Feelings genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indian Feelings is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is Indian Feelings toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

4. Indien Gebruiker een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website http://www.indianfeelings.nl of http://www.indianfeelings.com. Het voortgezette gebruik van de door Indian Feelings aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van Indian Feelings. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Indian Feelings gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie Indian Feelings en Gebruiker.

5. Het staat Indian Feelings vrij het door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien Indian Feelings overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van Indian Feelings, van eventuele reeds gedane betalingen. Geen restitutie of compensatie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden.

6. Indian Feelings is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:
a) gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van een overeenkomst Indian Feelings ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c) gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmelding- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;
d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
e) indien Gebruiker, voor zover het kostenloze diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van Indian Feelings.

7. Gebruiker heeft het recht een met Indian Feelings gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen en met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Indian Feelings, geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door Indian Feelings gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Gebruiker direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft Indian Feelings het recht de nog van Gebruiker in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.

8. Indian Feelings en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:
– de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard;
– de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt Indian Feelings het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 – Prijzen, tarieven en betaling
1. Op betaalde diensten van derden of partners van Indian Feelings zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indian Feelings is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Indian Feelings kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q. te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.

2. Indian Feelings zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tarief- of prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval Indian Feelings, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex.

3. Indien Gebruiker de door Indian Feelings kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Indian Feelings genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

4. Alle betalingen, voor zover niet gedaan per creditcard of automatische incasso, aan Indian Feelings dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Indian Feelings aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op Indian Feelings te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van Indian Feelings op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Indian Feelings heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Indian Feelings kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. Indian Feelings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Indian Feelings hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8. Indien er na 2 herinneringen geen betalingen hebben plaatsgevonden, komen hier administratie kosten van EUR 10,00 bij. Deze kosten komen boven op de factuur-, incasso- en andere kosten gemaakt ter verkrijging van het te vorderen bedrag.

Artikel 6 – Klachten & Garanties
1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan Indian Feelings. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Indian Feelings in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Indian Feelings de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Indian Feelings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

3. Een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Gebruiker en Indian Feelings betreft, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis waarbij Indian Feelings garandeert dat door haar in te zetten medewerker(s) beschikken over noodzakelijke kennis en vaardigheden in relatie tot de te verrichten opdracht(en).

4. Bij levering van producten, waaronder advertentie materiaal en producten, garandeert Indian Feelings dat deze producten voor een periode van 30 dagen zullen functioneren overeenkomstig de bij die producten geleverde specificaties, handleidingen en documentatie.

5. Indian Feelings zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar hosting en e-maildiensten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid & Vrijwaring
1. Indian Feelings is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien Indian Feelings aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Indian Feelings geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

2. De totale aansprakelijkheid van Indian Feelings wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 100,00.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Indian Feelings aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Indian Feelings toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4. Indian Feelings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen, computercriminaliteit en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Indian Feelings of haar ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van Indian Feelings wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Indian Feelings onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Indian Feelings ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Indian Feelings in staat is daarop adequaat te reageren. Indian Feelings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Indian Feelings is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Indian Feelings kenbaar behoorde te zijn.

6. Indian Feelings staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. Indian Feelings is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van Indian Feelings verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door Indian Feelings niet gecontroleerd en Indian Feelings staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat Indian Feelings zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van Indian Feelings naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan Indian Feelings gerapporteerd te worden, zonder dat Indian Feelings daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.

7. Gebruiker vrijwaart Indian Feelings voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is.

8. Indian Feelings is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Indian Feelings geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Indian Feelings niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Indian Feelings worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak van Indian Feelings of haar toeleveranciers.

Artikel 8 – Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten
1. Indian Feelings en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Indian Feelings gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Indian Feelings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Indian Feelings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

3. Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom op alle krachtens, een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Indian Feelings of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle op de website van Indian Feelings en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door Indian Feelings aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Indian Feelings worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Indian Feelings en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Indian Feelings en Gebruiker.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door Indian Feelings te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Elektronische communicatie & Hostingdiensten
1. De door Indian Feelings geleverde elektronische communicatie diensten, zoals e-mail en daarmee vergelijkbare communicatiemiddelen worden, tenzij anders overeengekomen, niet inhoudelijk gecontroleerd. Indian Feelings zal naar beste kunnen de via haar computersystemen ontvangen en verzonden berichten controleren op virussen, doch garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal zijn van virussen. Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie die geplaatst wordt op de door Indian Feelings ter beschikking gestelde ruimte op haar computersystemen en zal geen website(s) exploiteren die in strijd zijn met wet, openbare orde of goede zeden. Gebruiker zal Indian Feelings op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Gebruiker afkomstige informatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van Indian Feelings, inbreuk maakt op de rechten van derden. De inhoud van websites van Gebruiker wordt door Indian Feelings niet gecontroleerd.

3. Indian Feelings is gerechtigd website(s) van Gebruikers al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn website en de daarin opgeslagen informatie. Indian Feelings garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar email- of hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze diensten of voor schade als gevolg van verlies van data en gegevens danwel de ongeautoriseerde toegang tot de e-mail of website van Gebruiker.

4. Ten aanzien van de elektronische communicatie diensten en de hostingdiensten, verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:
a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;
b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van Indian Feelings of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van Indian Feelings instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van Indian Feelings diensten gestoord of gehinderd worden;
g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten;
h) het aannemen van een valse identiteit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn email – en/of hostingdiensten, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van email of het hosten van een website. Voor zover hosting van een website als kosteloze dienst wordt aangeboden, verleent Gebruiker aan Indian Feelings gedurende de looptijd van de hostingovereenkomst het recht de website en in de inhoud daarvan te gebruiken (en eventueel te kopieën of anderszins te verveelvoudigen, te integreren, te vertalen, te publiceren en daarvoor of daarmee reclame te maken) binnen de Indian Feelings website of daarmee verwante of daaraan verbonden websites.

6. Indian Feelings stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gestelde geheugenruimte voor email- en hostingdiensten. Bij overschrijding van de ter beschikking gestelde ruimte kunnen additionele kosten verschuldigd zijn.

Enquêtes, Forum, Chat rooms, Online dating en Ringtones
1. Gebruiker is verplicht zich jegens Indian Feelings en de medegebruikers van Indian Feelings producten en diensten te gedragen conform algemeen aanvaarde fatsoensnormen en de beginselen van internetetiquette. Gebruiker dient zich in enquêtes, fora, chat rooms, online dating (http://www.loveguru.nl) en soortgelijke door Indian Feelings aangeboden diensten te onthouden van racistische, kwetsende, lasterlijke, beledigende of anderszins onnodig grievende uitlatingen. Ten aanzien van de door Indian Feelings op haar systemen ter beschikking gestelde geheugenruimte voor privégebruik (bijv. persoonlijke homepage op http://www.loveguru.nl) verplicht Gebruiker zich de hompage niet te gebruiken voor commerciële activiteiten of het maken van reclame voor producten of diensten. Indian Feelings heeft het recht persoonlijke hompages die in strijd zijn met de in deze Voorwaarden omschreven beginselen, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken of bijdragen en teksten uit fora, chat rooms en soortgelijke diensten te weigeren, verwijderen of aan te passen.

2. Indian Feelings kan geen controle uitoefenen over de juistheid van de door Gebruikers al dan niet valselijk aangenomen identiteit, noch over de juistheid van door Gebruikers op fora, chat rooms, online dating diensten en enquêtes gedane uitlatingen of verstrekte informatie. Indian Feelings staat er dan ook niet voor in en is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die op de diensten van Indian Feelings beschikbaar is of door Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Voorts is Indian Feelings niet aansprakelijk voor, en vrijwaart Gebruiker Indian Feelings ter zake, door Gebruikers geplaatste onjuiste en/of onrechtmatige informatie.

3. Alle uitwisseling van persoonlijke informatie tussen Gebruikers geschiedt geheel op eigen risico. Iedere Gebruiker staat er voor in dat hij de van medegebruikers ontvangen gegevens niet zonder toestemming van die medegebruiker zal openbaren of anderszins zal gebruiken om een manier die niet in overeenstemming is met het doel waarvoor de gegevens verkregen werden. Voorzover persoonlijke gegevens aan Indian Feelings ter beschikking worden gesteld, zullen die gegevens alleen worden gebruikt in overeenstemming met artikel 3.5 van de algemene bepalingen.

Short Message Services (SMS)
1. Indian Feelings biedt Gebruiker de mogelijkheid om – al dan niet tegen betaling – SMS berichten te versturen via de Indian Feelings netwerken. Op verzending van deze SMS berichten zijn, voor zover relevant, de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing. Gebruiker dient in ieder geval de bepalingen van elektronische communicatie en hostingdiensten als omschreven in deze Bijzondere Bepalingen in acht te nemen. Indian Feelings is niet aansprakelijk voor en Gebruiker vrijwaart Indian Feelings ter zake verzending van onrechtmatige informatie. Gebruiker staat er voor in dat alleen SMS berichten verzonden worden naar personen die hebben aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

2. Ten aanzien van de SMS diensten garandeert Indian Feelings niet het ongestoorde en ononderbroken gebruik van de dienst. Bovendien heeft zij, ingeval van kosteloze dienstverlening, het recht de dienst met onmiddellijke ingang te wijzigen of te staken. Indian Feelings heeft voorst het recht de dienst te beëindigen of Gebruiker van de dienst (of bepaalde telefoonnummers van verzenders of ontvangers) af te sluiten indien deze handelt in strijd met deze Voorwaarden en de specifieke SMS voorwaarden. Versturing van berichten geschiedt op eigen risico van de Gebruiker. Indian Feelings staat niet in voor, en is niet aansprakelijk voor, de juistheid, tijdigheid en compleetheid van het verzonden bericht. SMS berichten kunnen in omvang beperkt zijn en zijn mogelijk voorzien van een bijvoegsel of reclameboodschap.

Media player en andere downloads
1. De Media player en eventuele andere software die al dan niet tegen betaling aan de Gebruiker ter downloaden ter beschikking wordt gesteld zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en de voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door Indian Feelings of haar licentiegevers worden vastgesteld en voor het downloaden van software kenbaar worden gemaakt.

2. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Bepalingen is het de Gebruiker in ieder geval niet toegestaan de gedownloade software, behoudens voor zover wettelijk toegestaan, te kopiëren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, decompileren, reverse engineering of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Downloadable software wordt aangeboden ‘as is’ en ter zake de werking worden door Indian Feelings geen enkele garanties verstrekt. Indian Feelings is ook niet aansprakelijk voor schade, waaronder schade aan de systemen van Gebruiker, als gevolg van het downloaden van software.

3. Indien Gebruiker informatie of software upload (bijvoorbeeld zogenaamde skins voor de Media Player) naar Indian Feelings, bijvoorbeeld voor integratie met de door Indian Feelings ter beschikking gestelde Media player of andere software, verstrekt Gebruiker daarmee aan Indian Feelings een kosteloos, eeuwigdurend en onbeperkt recht de informatie of software geheel naar eigen inzicht te gebruiken, waaronder het recht tot verstrekking van sublicenties aan derden. Gebruiker staat er voor in dat de door hem geuploade informatie of software geen inbreuk maakt op de rechten van derden en vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

4. Eventuele muziek of videobestanden voor de Media player worden steeds alleen voor eigen gebruik ter beschikking gesteld. Verdere openbaarmaking of verveelvoudiging is niet toegestaan.

Website en Content Management System

1. Het kopiëren van het ontwerp en onderbrengen op een andere plaats is niet toegestaan.

2. De Gebruiker is bekend met een minimale termijn van drie weken voor alvorens gestart kan worden met de bouw van de website.

3. De Gebruiker het materiaal voor de website digitaal aanlevert, volgens de op de Indian Feelings aangegeven wijze. Wanneer de Gebruiker het materiaal anders aanlevert, zal Indian Feelings de hieruit voortvloeiende extra werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening brengen bij de Gebruiker.

4. Het inplannen van de bouw van de website pas geschied wanneer: de Gebruiker het complete materiaal heeft aangeleverd en het materiaal door Indian Feelings als bruikbaar is aangemerkt.

5. De Gebruiker recht heeft op de overeengekomen updates en dat Indian Feelings deze binnen een billijke periode zal uitvoeren. Indian Feelings, draagt tevens zorg voor het kosteloos herstellen van eventueel gemaakte fouten.

6. De kosten van de pakketten op maandbasis berekend worden en zijn inclusief verlenging, registratie en onderhoud van uw (sub)domeinnaam zijn.

7. Alle Indian Feelings websites zijn voorzien van het merk van Indian Feelings

8. De kant en klare websites en content management systemen eigendom zijn van Indian Feelings. Deze websites zijn niet overdraagbaar.

9. Minimale looptijd van kant en klare websites en content management systemen op lease basis is twaalf maanden.

Indian Feelings Business
Tarieven
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Indian Feelings zich het recht voor deze verhogingen aan de gebruiker in rekening te brengen.

2. Alle door Indian Feelings gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de gebruiker in rekening gebracht.

3. Alle door Indian Feelings gemaakte “Out-of-Pocket kosten” worden aan de gebruiker in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen bestaan uit:
-Entreegelden, indien Indian Feelings geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de gebruiker;
-Noodzakelijk in te zetten koerier- en/of transportkosten;
-Portikosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale actiekleding;
-Verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen;
-Overboekingkosten bank.

4. Indian Feelings is genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een aanvraag of wijziging (in data, tijden of locatie) door de gebruiker welke korter dan 10 werkdagen voor de aanvang-/instructiedatum wordt gedaan. Deze toeslag is uitgedrukt in percentages van de totale projectprijs en luidt als volgt:
” Op de aanvangsdatum van het evenement, project en/of onderzoek: “het event”75%; ” Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de actie 50%;
” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de actie 25%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.

Facturering en betaling
1. Gebruiker is te allen tijde gehouden elke factuur van Indian Feelings binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de gebruiker zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Indian Feelings aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.

2. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.

3. Indian Feelings heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan gebruiker in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het event op de door Indian Feelings aangegeven rekening voldaan te zijn.

4. Indian Feelings heeft het recht om, indien een gebruiker een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de gebruiker, geannuleerd beschouwd en dus in z’n geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur.

5. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de gebruiker in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.

Wijzigingen, verzetten van event en annulering
1. Indien de gebruiker, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de actiedagen wijzigt, is hij aan Indian Feelings verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door Indian Feelings gemaakte kosten, onverminderd het recht van Indian Feelings om van de gebruiker eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging en luidt als volgt:
” Op de aanvangs-/instructiedatum van het event 100%;
” Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van het event 100%;
” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangsdatum van de event 75%;
” Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 aanvangsdatum van het event 50%;
” Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen aanvangsdatum van het event. 10%.

2. De door de gebruiker gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met Indian Feelings dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij Indian Feelings.

Webwinkel
1 Levering
1.1 Levering geschiedt vanaf magazijn van Indian Feelings.

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Indian Feelings de wijze van verzending. In geval Indian Feelings de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Indian Feelings. De Gebruiker draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

1.3 De levertermijn is binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 20 (werk)dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de Gebruiker hierover binnen 10 dagen na bestelling geïnformeerd door de Indian Feelings.

1.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Gebruiker nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Indian Feelings. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Indian Feelings of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

1.5 Na ontvangst van de goederen heeft Gebruiker binnen 8 dagen, zonder opgave van redenen, het recht de overeenkomst te ontbinden en het product, mits ongeopend en ongebruikt, te retourneren. De retour verzendkosten komen daarbij voor rekening van Gebruiker. Ook eventuele restockingskosten die de fabrikant/ importeur in rekening brengt dienen door Gebruiker voldaan te worden. Gebruiker krijgt vervolgens het aankoopbedrag (minus de verzendkosten en restockingskosten) binnen 14 dagen teruggestort.

1.6 Gebruiker is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Indian Feelings deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

1.7 Indien de Gebruiker afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Indian Feelings gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Gebruiker.

1.8. Indien de zaken worden bezorgd is Indian Feelings gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

2 Vergoedingen, prijs en kosten
2.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de websites van de Indian Feelings. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de websites van de Indian Feelings zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.2 Indien Indian Feelings met de Gebruiker een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Indian Feelings niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2.3 Indian Feelings mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

2.4 Producten van Indian Feelings worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Indian Feelings. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de Gebruiker hierover voor verzending van de goederen door Indian Feelings worden geïnformeerd.

3 Betaling
3.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Indian Feelings wordt bijgeschreven.
B: Rembours: Klant betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder.
C: Creditcard: Na ontvangst van autorisatie door de betreffende creditcard maatschappij worden de goederen verzonden.
D. Ideal: Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.
E. Paypal: Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.

3.2 Niet tijdige betaling geeft Indian Feelings het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Gebruiker op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

3.3 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

3.4 Indien goederen door Indian Feelings aan Gebruiker op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Indian Feelings aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.5 Indien Gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

4 Garantie
4.1 Indian Feelings staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

4.2 Door de Gebruiker binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Indian Feelings verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Indian Feelings zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

4.3 Indien de door Indian Feelings verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

4.4 De Gebruiker dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Indian Feelings op te geven adres.

4.5 Voor zaken met een door andere dan Indian Feelings bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

4.6 De Gebruiker kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken.
B: indien de Gebruiker de zaken heeft verwaarloosd.
C: indien de Gebruiker wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Indian Feelings zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media.
H: indien de Gebruiker de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
4.7 De onder 4.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Gebruiker van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Indian Feelings.

4.8 De onder 4.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor een aantal producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden.

5 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Gebruiker over op het moment waarop deze aan Gebruiker juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Gebruiker of van een door Gebruiker aan te wijzen derden worden gebracht.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen