Rotary adopeert Indiase gemeenschap


De familie Baidya woont in een dorpje op het platteland ten noorden van Calcutta (India). Alle gezinsleden genieten de steun van een ontwikkelingsproject dat werd georganiseerd door Rc Calcutta Metropolitan en Rc Medicine Hat (Canada), in het kader van een 3H-toelage van de Rotary Foundation. Adoptie is letterlijk het aannemen van een kind. Wie een kind adopteert neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Het belangrijkste kenmerk van adoptie is echter dat de familieband met de biologische ouders door de adoptie verbroken wordt. Een adoptiekind is dus na het door de rechter uitspreken van de adoptie het kind van zijn adoptieouders. Er ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Vormen van adoptie
Er zijn twee vormen van adoptie:

 • adoptie van een kind uit het buitenland;
 • adoptie van een kind uit Nederland, waaronder stiefouderadoptie.

De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. In Nederland komen per jaar maar heel weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. In veel gevallen gaat het om een stiefouderadoptie.

Procedure adoptie
De procedure voor adoptie van een kind uit het buitenland kent negen stappen. Op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen leest u hier meer over. Of een adoptie van een kind uit Nederland kan plaatsvinden, wordt bepaald door de rechtbank. Daar moet u ook een verzoek om adoptie indienen. Hierbij heeft u een advocaat nodig. U kunt hierover advies vragen bij het Juridisch Loket. Naamskeuze
Wanneer u als echtpaar in Nederland een kind adopteert, kiest u voor het kind de achternaam van één van u beiden. Voorwaarde is wel dat het uw eerste kind is. Is dat niet het geval, dan krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter. Wanneer een kind zestien jaar of ouder is, kiest het zelf de achternaam. Moeder Rita is bediende in een school die gesteund wordt door Rotary en waar zoon Sayantan les volgt. Met een microkrediet kon het gezin een kalf kopen. Een andere kleine lening stelde Rita in staat een opleiding te volgen tot onderwijzeres. Het gezin krijgt ook gratis gezondheidszorg. Het dorp waar het gezin woont, is uitgerust met nieuwe waterputten en openbare toiletten. De modderige wegen die hun woning in het regenseizoen bijna onbereikbaar maakten, zijn nu voorzien van trottoirs met een laagje beton.Wanneer u de hulp aan dit gezin met 10.000 vermenigvuldigt, krijgt u een idee van de reikwijdte van dit ambitieuze Rotaryproject, dat ongeveer 54.000 mensen ten goede komt. Er zijn vier dorpen bij betrokken. Veel inwoners zijn immigranten uit Bangladesh. Velen van hen wonen in primitieve hutten. Het weer bepaalt alles in deze regio. Perioden van droogte worden soms gevolgd door moessonregens. De ene dag moeten de inwoners één of twee kilometer stappen om aan water te geraken, de volgende dag moeten ze op de vlucht slaan voor overstromingen. De eerste fase van het project bestond uit de aanleg van tien waterputten, in het kader van een Matching Grant. Snel volgden er andere toelagen, waarmee in totaal vijftig putten geboord konden worden in de vier dorpen. Aangemoedigd door het succes richtten de Indiase Rotariërs hun aandacht vervolgens op gezondheidszorg en onderwijs. In 2000 zamelde hun club fondsen in voor de bouw van een complex met klaslokalen, ruimte voor beroepsopleidingen en een kliniek. Nadien wisten zij de steun te krijgen van de Rotary Foundation voor een 3H-toelage van US$ 300.000, waarmee een hele reeks diensten voorzien werd in de vier dorpen. Hiervoor werd samengewerkt met D 3290 (India en Nepal), dat US$ 12.500 vrijmaakte en Rc Medicine Hat, die deze som verdubbelde. De 3H-toelage werd goedgekeurd in 2001 en omvat een ruim gamma humanitaire steun voor alfabetisering, onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater, beroepsopleiding, microkredieten en infrastructuur. Zes jaar later is heel wat vooruitgang geboekt. Vier dagen per week is de kliniek (of één van de drie verpleegposten) open voor algemene gezondheidszorgen en tips over voeding. Op zondag worden gespecialiseerde zorgen verleend. Er zijn 10.000 fruitbomen geplant. Tussen het kanaal en het dorp werd een kaai gebouwd, met een verhard trottoir. Dat alles werd bovendien mogelijk voor een heel redelijke prijs: ongeveer US$ 2 per persoon!  

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen